Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SamLi. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van SamLi. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SamLi behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 SamLi garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden. 

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal SamLi bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week bericht en houdt SamLi uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. 

2.4 Aanbiedingen, sale, opruimingsartikelen worden niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden. 

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 

 

4. Gegevensbeheer  

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij SamLi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SamLi. SamLi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

4.2 SamLi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

5. Garantie 

5.1 SamLi garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.  

5.2 De garantietermijn van SamLi komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. SamLi is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SamLi) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan SamLi. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan SamLi schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

5.4 Indien klachten van de afnemer door SamLi gegrond worden bevonden, zal SamLi naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SamLi en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van SamLi) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SamLi gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SamLi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

5.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SamLi in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SamLi en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen 

Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie: 

- Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden; 
- Bij oververhitting door centrale of andere verwarming; 
- Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; 
- Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
- Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
- Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
- Als u SamLi niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
- Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet. 

 

6. Aanbiedingen 

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SamLi zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SamLi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

6.4 Aanbiedingen van SamLi gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

6.5 SamLi kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 


7. Afbeeldingen en specificaties 

7.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SamLi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

8. Overmacht 

8.1 SamLi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SamLi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3 SamLi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SamLi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

8.4 Indien SamLi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 SamLi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

 

10. Betaling 

10.1 U betaalt vooraf. Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.samli.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van SamLi. 

10.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. 

10.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.samli.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

10.4 Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage van € 8,00 bestellingen boven de           € 200,00 euro bezorgen en of verzenden wij gratis.

10.5 De juistheid van alle door of in opdracht van SamLi opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt. 


11. Klachten 

Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen. 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van SamLi gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van SamLi en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.